Observation Wards and Control of the Transmission of COVID-19 in Wuhan

Published in Bulletin of the World Health Organization, 2020

Recommended citation: Juan Li, Pei Yaun, Jane Heffernan, Tingting Zheng, Nick Ogden, Beate Sander, Jun Li, Qi Lo, Jacques Belair, Jude D. Kong, Alena Aruffo, Yi Tan, Zhen Jin, Yong Yu, Meng Fan, Jingan Cui, Zhidong Teng, Huaiping Zhu. (2020). "Observation Wards and Control of the Transmission of COVID-19 in Wuhan" Bulletin of the World Health Organization. https://www.who.int/bulletin/online_first/20-258152.pdf

Leave a Comment